Skip to content

Novetats del règim fiscal dels establiments permanents a l’estranger

24 Mai 2014

L’article 1. segon. apartats dos, cinc i divuit de la Llei 16/2013, de 29 d’octubre, de fiscalitat mediambiental va introduir canvis en la tributació de les rendes obtingudes mitjançant establiments permanents. Aquests canvis suposen que:

Fins a 2012

Fins a 2012, quan una empresa espanyola disposava d’un establiment permanent en un país estranger li eren aplicables les següents regles en l’Impost de societats:

  • En primer lloc, si aquest establiment havia obtingut beneficis durant l’exercici, atès que aquests ja tributaven en aquest país, l’empresa no havia de tornar a tributar per ells a Espanya. (Els beneficis estaven exempts i l’empresa havia de computar un ajust extra comptable negatiu igual a la quantia dels resultats obtinguts).
  • En canvi, si l’establiment permanent obtenia pèrdues, la seva empresa les podia computar al costat de la resta de beneficis de l’exercici i reduir així la seva tributació global.

La regla anterior només tenia un límit, quan un establiment permanent havia obtingut pèrdues en anys anterior, si després obtenia guanys, aquests només quedaven exempts per la part que superés les pèrdues dels anys anteriors.

Per exemple, si el seu establiment permanent havia obtingut unes pèrdues de 120.000 euros al 2011 i al 2012 obtenia uns guanys de 200.000:

 

Concepte

2011 2012
Resultat establiment permanent (1) -120.000 +200.000
Ajust extra comptable empresa +120.000 -120.000
Guany que tributa 0 80.000

1. El benefici o les pèrdues de l’establiment ha d’integrar-se en la comptabilitat de l’empresa, augmentant o disminuint el seu resultat comptable global.

 

Canvis a partir de 2013

Doncs bé, a partir de 2013, la normativa ha canviat i si un establiment permanent incorre en pèrdues, aquestes ja no són deduïbles.Així doncs, a partir d’ara tant si un establiment obté beneficis, com si obté pèrdues caldrà computar un ajust extra comptable negatiu o positiu, respectivament, per tota la seva quantia.

No obstant això, aquesta limitació a l’hora de deduir-se les pèrdues no és indefinida. L’empresa propietària de l’establiment permanent podrà deduir-se les pèrdues en el futur, quan transmeti l’establiment permanent o cesi l’activitat d’aquest. (En aquest moment podrà computar un ajust negatiu igual a totes les pèrdues que s’hagin generat a partir de 2013 i que no hagin resultat deduïbles).

Amb pèrdues i després beneficis

Arrel d’aquest canvi, pot ocórrer que l’establiment permanent hagi tingut pèrdues en 2013 i en exercicis anteriors i que d’aquí uns anys comenci a obtenir beneficis. En aquest cas, el beneficis obtinguts no estaran exempts fins que no superin les pèrdues obtingudes fins a 2012.

Exemple

Una empresa va obtenir mitjançant un establiment permanent unes pèrdues de 120.000 euros en 2012 i de 50.000 euros en 2013. Si el 2014 l’establiment permanent obté uns beneficis de 90.000 euros i en 2015 de 300.000 euros, el resultat seria:

 

Concepte 2014 2015
Resultat establiment (1) 90.000 300.000
Ajust extra comptable empresa 0 -270.000
Beneficis que tributen (1) 90.000 30.000

1. Per tant, ja no queden exempts 120.000 euros de beneficis, que corresponen a les pèrdues obtingudes fins a 2012.

AGUA-580x346

 

Els comentaris estan tancats.