Skip to content

Actualitat fiscal: com reduir l’IRPF de 2011?

30 Novembre 2011
tags:

A continuació es detallen una sèrie de mesures que es poden prendre per ajustar la factura fiscal de l’IRPF 2011. Incentius fiscals a la inversió en habitatge habitual, a la constitució de plans de pensions, donatius a entitats no lucratives  i estímuls a la inversió en projectes empresarials de recent creació (“àngel inversor”) estan entre les principals accions a realitzar abans de finals d’any.

Per saber més,  continueu llegint:

Com ja sabeu, s’acosta final d’any i encara estem a temps de realitzar possibles actuacions per a reduir la tributació per IRPF.

A continuació proposem algunes recomanacions d’última hora per a  planificar la declaració de l’exercici 2011. Realitzar determinades inversions podria suposar un gran estalvi en aquesta declaració.

A més a més, aquest any haurem de tributar per l’Impost sobre el Patrimoni. Encara no es coneixen amb certesa els límits de les rentes que estaran sotmeses a aquest tribut, pendent de regulació per moltes Comunitats Autònomes.

Possibles actuacions per reduir la factura per IRPF:

a)  Deducció per inversió en habitatge. També deducció de determinades reformes en segones residencies NOVETAT!!!

Les persones que aplicaven la deducció per inversió en habitatge o rehabilitació o ampliació durant el 2010, podran continuar aplicant-la en els mateixos termes que fins ara.

A partir del 2011, les inversions en adquisició, rehabilitació, construcció o ampliació de la vivenda només seran deduïbles, per a rendes inferiors a 24.107,20 euros. En cas d’utilitzar finançament extern (hipoteca, préstecs…), l’amortització, els interessos i altres despeses derivats de la mateixa són base de deducció.  Les quantitats màximes no excediran de 9.015 euros por declaració.

Como a NOVETAT, aquest any també són deduïbles certes reformes en la vivenda, incloses les segones residencies. La deducció s’aplicarà a les obres realitzades des del 7 de maig de 2011, dirigides a la millora de l’eficiència energètica, de l’accessibilitat i la instal·lació d’Internet i TDT.

El percentatge de deducció s’ha elevat al 20% de l’import de les obres i el límit màxim de base de deducció anual per contribuent passa de 4.000 a 6.750 euros. Poden beneficiar-se d’aquesta deducció qui tingui una renda inferior a 71.007,20 euros. A partir de 53.007,20 euros la deducció decreix progressivament.

Així doncs, pot resultar interessant realitzar aquest any possibles reformes en la vivenda. No obstant, resulta recomanable analitzar els conceptes de les factures i els imports de les mateixes per evitar posteriors sorpreses.

b)  Aportacions a plans de pensiones

L’aportació a plans de pensions redueix directament la base imposable a qui obtingui rendiments del Treball o d’Activitats Econòmiques. Com més elevat és el nivell de renda, més estalvi fiscal s’aconsegueix.

Aquesta reducció resulta molt avantatjosa però només resulta aplicable amb els següents límits:

  1. Aportacions del propi contribuent: l’aportació màxima serà la menor de las dos quantitats següents:
    • 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques (50% per a contribuents majors de 50 anys)
    • 10.000 euros (12.500 per a contribuents majors de 50 anys)
  1. Aportacions a favor del cònjuge realitzats por el contribuent: límit màxim de 2.000 euros, sempre que el cònjuge no obtingui rendes superiors a 8.000 euros.

c)   Donatius a determinades entitats.

Els donatius realitzats a Fundacions o entitats sense finalitat lucrativa acollides a la Llei 49/2002 i a partits polítics, tindran dret a deduir-se un 25% de la donació realitzada. Les quantitats donades a entitats no acollides són deduïbles en un 10% sobre la quota íntegra de l’Impost.

A Catalunya, els donatius entitats que fomentin l’ús de la llengua catalana són deduïbles en un 15%.

d)  Dividends: estan exempts els primers 1.500 euros

Una possibilitat per a les empreses familiars és repartir dividends anualment per a tots els titulars d’accions o participacions, doncs els primers 1.500 euros estan exempts.

e)  A Catalunya, adquisició de acciones o participacions d’entitats noves o de recent creació (Àngel inversor)

Serà deduïble el 20% de les quantitats invertides durant l’exercici en la adquisició d’accions o participacions. El límit màxim de la deducció és 4.000 euros.

Són aplicables determinats requisits, entre d’altres, la participació adquirida ha de mantenir-se durant un període mínim de tres anys.

 

Els comentaris estan tancats.